Förord

Inom ramen för Nordiska ministerrådets satsning ”Globaliseringsinitiativet” och i delprojekt nr 4, har det utarbetats en nordisk modell för hälsofrämjande diskussioner mellan föräldrar och verksamma inom förskola och hälsoväsende: Nordiska Livsstilsverkstan - En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare. 
Idén till projektet växte fram mot bakgrund av larmrapporter om ökad barnfetma, ökad mental ohälsa hos barn, föräldrars upplevelse av tidsbrist och ökad stress och dess negativa konsekvenser på barn och vuxna. Reflexioner och diskussioner med representanter från WHO rörande dagligvaruföretags, reklamföretags och mediers påverkan på människor i allmänhet har också inspirerat. Till skillnad från redan utarbetade föräldrastödmodeller, som ofta fokuserar på problem och riskfaktorer, önskades ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv och ett dialogbaserat förhållningssätt.
 
En grupp med representanter från de nordiska social- och hälsodepartementen, folkhälsoinstituten, Nordiska ministerrådet, NMR, och Nordens Välfärdscenter, NVC, m.fl. deltog i tidiga diskussioner vid designen av projektet. Gruppen beslutade sig för att målgruppen skulle vara föräldrar med barn i förskoleåldern, då det är viktigt att redan i tidig ålder, innan problem uppstått, lära sig att tänka och leva hälsofrämjande. Dessutom finns få föräldrastödsprogram utformade för denna åldersgrupp och förhållandevis lite forskning på barn i förskoleåldern i jämförelse med andra åldersgrupper. Referensgruppen inspirerades av WHOs tänkande rörande hälsofrämjande arenor (settings) (www.who.org). Projektidén framlades för Nordiska Ministerrådet och ekonomiska medel beviljades inom ramen för Globaliseringsinitativet inom området Hälsa och välfärd/Sundhedsfremme og förebyggelse (www.norden.org). Projektet har genomförts enligt principerna för hälsofrämjande arbete, beskrivna i Ottawa Charter (1986) och som vidareutvecklats av Rootman, Goodstadt, Hyndman, McQueen, Potvin, Springett och Ziglio (2001).
 
Då projektet startades tillsattes en ny nordisk referensgrupp. I den ingick representanter från Socialministeriet och Sundhedsstyrelsen i Danmark, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för Hälsa och Välfärd i Finland, Välfärdsdepartementet i Island, Helsedirektoratet i Norge samt Socialdepartementet och Folkhälsoinstitutet i Sverige. Representanter från NMR och NHV deltog också i diskussionerna. Representanter för Grönland, Färöarna och Åland har regelbundet skriftligt fått information om projektet. I Nordiska ministerrådets rapportserie beskrivs arbetet med Livsstilsverkstan (Ringsberg K.C. Nordiska LivsstilsverkstanEn modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare. Slutrapport TemaNord 2013:503). Den kan laddas ned på www.norden.org

Detta är en handledarguide för Nordiska LivsstilsverkstanNordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan föräldrar och olika sektorer; hälsoväsendet, förskolan och universitet/högskola. Därför har ett omfattande samarbete skett med föräldrar, praktiker/ professionella från olika sektorer och forskare i samtliga nordiska länder. För att Nordiska Livsstilsverkstan skall vila på vetenskaplig grund har statistik sammanställts från den nordiska databasen ”Nordiska barns och ungas hälsa och välfärd” (NordChild) (www.nhv.se). Vetenskapliga artiklar har också skrivits på material framtaget från databasen och information kan erhållas från www.nhv.se. För att få fram vetenskapliga fakta rörande mediers påverkan på barn och deras hälsa har två rapporter skrivits och publicerats i samarbete med forskare vid Göteborgs- och Lunds universitet, Sverige. De har publicerats i Nordiska ministerrådets skriftserie TemaNord 2013: 501; 2012:502, (www.norden.org).

Denna handledarguide är webbaserad, vilket innebär att Nordiska Livsstilsverkstan finns tillgänglig på www.nordiskalivsstilsverkstan.com. Den finns även i pappersform i Nordiska ministerrådets rapportserie TemaNord (2013:504)(www.norden.org). Handledarguiden finns översatt till danska, isländska, finska, norska och engelska, men finns då endast tillgängligt för utskrift i pappersform. I denna föreliggande svenska version av handledarguiden hänvisas till svenska lagar och förordningar. En översikt över lagar och officiella dokument rörande samtliga nordiska länder återfinns i Slutrapporten (TemaNord  2013:503). I fortsättningen kommer Nordiska Livsstilsverkstan för enkelhetens skull att även omnämnas som ”Livsstilsverkstan”. Stort tack till Nordiska ministerrådet som genom finansiering möjliggjort detta arbete. Stort tack till alla övriga, framför allt till föräldrarna och de professionella som medverkat. 

Göteborg den 18 december 2012


Karin C Ringsberg 
Professor, projektledare, redaktör 
Nordic School of Public Health NHV   

Nordiska Livsstilsverkstan