Förskolepedagoger

I de nordiska länderna tillbringar de flesta förskolebarn stor del av sin vardag på förskolan eller i någon form av barnomsorg. Därför blir förskolepersonalen en viktig aktör när det gäller att främja barnets hälsa. Förskolepersonalen blir därför även de viktiga förebilder för barnet och de påverkar barnets förståelse genom sitt eget förhållningssätt och agerande.

Förskolans läroplan anger de mål och riktlinjer som förskolorna skall arbeta efter.

Stor vikt läggs vid grundläggande värderingar samt på barnens identitetsutveckling och lärande.

Förskolan vilar på demokratins grund /... / En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på

Bland de mål som är specificerade i läroplanen och som tydligt kan relateras till barns hälsa och livsstil finns att förskolan skall sträva efter att varje barn

        •   utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
        •   utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för
            vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Samarbete med barnens familj betonas i läroplanen och anses viktigt för att verka för barnens möjligheter att utvecklas efter egen förmåga.

I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

Ett av syftena med Nordiska Livsstilsverkstan är att erbjuda förskolan ett verktyg som kan stimulera och underlätta deras arbete vid samarbetet med föräldrar och personal från BVC. Läs mer om förskolans läroplan hos Skolverket.
 


Nordiska Livsstilsverkstan