NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema I - Hälsofrämjande livsstil

Guide för handledare


I Tema I - Hälsofrämjande livsstil - diskuteras samband mellan livsstil och hälsa, samt hur man tänker att den egna livsstilen påverkar sin egen och familjens hälsa positivt och negativt. Enkel statistik visas, formella och egna, subjektiva, definitioner av hälsa och livsstil diskuteras samt de vanligaste faktorerna som påverkar hälsan.

Lite om denna guide
 

Guiden kan användas på två olika sätt: 
Materialet kan läsas in och återges av handledarna av Livsstilsverkstan i form av kort, traditionell föreläsning med övningar och diskussionsfrågor inlagda. 

Texten kan också skrivas ut och delas ut till alla deltagarna för inläsning. Den inlästa texten diskuteras då förslagsvis utifrån föreslagna diskussionsfrågor och övningar. 

Av referenslitteraturen kan vissa artiklar och rapporter laddas ned från Internet, böcker kan lånas vid bibliotek. Om du önskar mer statistik över nordiska barns hälsa finner du sådan på www.nhv.se. Folkhälsoinstituten i respektive nordiskt land har också omfattande nationell statistik. 

I denna guide finns som ovan nämnts förslag inlagda på diskussionsfrågor och övningar med kursiv stil. Ni kan använda dem eller andra egna för att stimulera till diskussion. Dessa kan också användas som "hemläxa" genom att be deltagarna att reflektera över någon fråga till nästa tillfälle eller göra en praktisk övning hemma. Det är viktigt att följa upp detta vid påföljande tematräff.

Tabeller och figurer finns inlagda i texten för att de skall läsas i sitt sammanhang. De är i första hand tänkta att visas med hjälp av dator och projektor, men kan också skrivas ut till deltagarna i pappersform. Nedan finns den första bilden i det dokumentet. Den beskriver syfte och innehåll i Tema I.

Material till Tema I – Hälsofrämjande livsstil 

Bilder som används under temat kan laddas hem i antingen PDF-format eller som Powerpoint presentation under fliken ”Arkiv” > Tema I. Nedan finns t.ex. den första bilden i det dokumentet. Den beskriver syfte och innehåll i Tema I.

Syfte och innehåll i Tema I - Hälsofrämjande livsstil

Syftet med Tema I - Hälsofrämjande livsstil - är att deltagarna skall öka sin kunskap om och förstå sambandet mellan hälsa och livsstil samt att relatera det till den egna, barnets och familjens livsstil.

Diskussionsområde 1: Hälsans bestämningsfaktorer. 
Faktorer som styr vår hälsa och livsstil diskuteras. 

Diskussionsområde 2: Att arbeta hälsofrämjande. 
Skillnaden mellan hälsofrämjande och förebyggande arbete diskuteras. 

Diskussionsområde 3: Hur är hälsoläget? 
Hälsolägetbland vuxna och barn i Norden. De vanligaste livsstilssjukdomarna diskuteras.

Diskussion sområde 4: Hälsa – mer än bara frånvaro av sjukdom. 
Holistisk, hälsofrämjande, salutogen hälsosyn diskuteras. 

Diskussionsområde 5: Nya tema att arbeta med i Livsstilsverkstan. 
Gruppen lägger upp strategi för sitt fortsatta gemensamma arbete. 

Nordiska Livsstilsverkstan