NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema III – Medier och hälsa

Guide för handledare


Tema III innehåller praktiska övningar och diskussionerna utgår från deltagarnas egna erfarenheter och reflexioner. Statistik visas från studien ”Barns hälsa och välfärd i Norden” (NordChild 2011).


Lite om denna guide
 

Guiden kan användas på två olika sätt:

Materialet kan läsas in och återges av handledarna av Livsstilsverkstan i form av kort, traditionell föreläsning med övningar och diskussionsfrågor inlagda.

Texten kan också skrivas ut och delas ut till alla deltagarna för inläsning. Den inlästa texten diskuteras då förslagsvis utifrån föreslagna diskussionsfrågor och övningar.
 
Av referenslitteraturen kan vissa artiklar och rapporter laddas ned från Internet och böcker lånas vid bibliotek. Om ni önskar mer statistik över nordiska barns hälsa finner ni sådan på www.nhv.se. Folkhälsoinstituten i respektive nordiskt land har också omfattande nationell statistik. I detta tema rekommenderas speciellt att ta del av rapporterna rörande medier och barns hälsa (2013:501 och 2013:502) från Nordiska Ministerrådets (NMRs) skriftserie TemaNord (se referenslistan).

I denna guide finns som ovan nämnts förslag inlagda på diskussionsfrågor och övningar med kursiv stil. Ni kan använda dem eller andra egna för att stimulera till diskussion. Dessa kan också användas som "hemläxa" genom att be deltagarna att reflektera över någon fråga till nästa tillfälle eller göra en praktisk övning hemma. Det är viktigt att följa upp detta vid påföljande tematräff. 

Tabeller och figurer finns inlagda i texten för att de skall läsas i sitt sammanhang. Bilder och figurer är tänkta att skrivas ut till deltagarna i pappersformat och/eller för användning med dator och projektor. Nedan finns den första bilden i det dokumentet. Den beskriver syfte och innehåll i Tema III. 

Material till Tema III – Medier och Hälsa 
Bilder som används under temat kan laddas hem i antingen PDF- format eller som Powerpoint presentation under fliken ”Arkiv” > Tema III. Nedan finns t.ex. den första bilden i det dokumentet. Den beskriver syfte och innehåll i tema III.

Syfte och innehåll i Tema III - Medier och hälsa


Syftet med Tema III - Medier och hälsa - är att deltagarna genom att reflektera och diskutera skall förstå hur man påverkas av olika medier samt att utveckla sin kritiska värderingsförmåga, i både positiv och negativ bemärkelse, till vad som framställs av och rapporteras i medier. 

Diskussionsområde 1: Hälsokompetens. 
Varför är hälsa är medialt gångbart? Vilka är de samtida trender rörande rapportering? 

Diskussionsområde 2: Karta och Kompass. 
Hur bestämmer medier agendan i samhället på olika nivåer?

Diskussionsområde 3: Hur ser vår medievardag ut? 
Hur ser barnens och deltagarnas medievanor ut? 
Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

Diskussionsområde 4: Varför är barn så intressanta för marknadsförare? 
Påverkar reklam barnen? Hur? Hur förhåller sig deltagarna själva?

Nordiska Livsstilsverkstan