Hälsopersonal

Barnhälsovården och den personal som arbetar där är en viktig aktör vid främjandet av barns hälsa och välbefinnande. Den grundläggande tanken med BVC är att ge alla föräldrar tillgång till stöd och kunskap samt att erbjuda alla förskolebarn hälsoundersökning och förebyggande hälsovård, som t.ex. vaccinationer.

Arbetet vid BVC sker utifrån ett folkhälsoperspektiv med fokus på att främja och stärka föräldrars tilltro till sin egen kompetens och problemlösningsförmåga.

Av Socialstyrelsens Allmänna Råd 1991:8 framgår följande huvud- och delmål för barnhälsovården:

Huvudmål

  • att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos nyblivna mödrar och deras barn
  • att minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn
  • att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom skapa gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn

Delmål

  • att genomföra differentierad hälsoövervakning av alla barn före skolåldern
  • att minska väsentliga hälsoproblem för barnfamiljen
  • att ge behovsanpassad service, stöd och vård till föräldrar och barn
  • att uppmärksamma och förebygga förhållanden i närmiljö och samhälle som kan hota barns hälsa

Läs mer i Socialstyrelsens Allmänna Råd 1991:8 och om barnhälsovårdens arbete i Rikshandboken för barnhälsovård.
 

I vissa kommuner och landsting finns Familjecentraler där mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst bedriver sin verksamhet tillsammans. Syftet med sådan verksamhet är att erbjuda en mötesplats för föräldrar och barn och ge dem möjlighet att stärka sina sociala nätverk samt erbjuda kunskap, information och lättillgängligt stöd. Familjecentralerna har fokus på tidigt förebyggande och hälsofrämjande arbete. I vissa kommuner samarbetar också folkhälsoplanerare aktivt med både BVC och förskolor. Läs mer om familjecentraler

Ett av syftena med Nordiska Livsstilsverkstan är att erbjuda barnhälsovården och liknande verksamheter ett verktyg för stimulans och utveckling av sitt hälsofrämjande arbete på en traditionell BVC i samarbete med områdets förskola och föräldrar eller på en familjecentral


Nordiska Livsstilsverkstan