Hur startar vi en grupp?


NHV erbjuder en kort två dagars handledarutbildning. Det kan underlätta att gå kursen vid NHV, men det är inget krav för att starta en Livsstilsverkstad. Kontaktperson: karin.ringsberg@nhv.se 

Nordiska Livsstilsverkstan bygger på att det skall ske en samverkan mellan föräldrar, personal från hälsoväsendet, förskolan och kommunen. 

Barnet och barnets hälsa skall vara i centrum i alla teman. Om de vuxnas hälsa och beteende diskuteras skall det alltid därefter relateras till barnet. 

Fokusera på ett hälsofrämjande perspektiv d.v.s lyft fram friskfaktorer (de salutogena) och generella motståndsresurser. 

Könsperspektivet är viktigt. Jämför skillnader mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. 

Några praktiska frågor       
  • Hur når vi föräldrar som är intresserade? Annonsera inbjudan till Nordiska Livsstilsverkstan på förskolan och/ eller på BVC. Av annonsen  skall framgå syftet med Livsstilsverkstan och formerna. Annonsen kan hängas upp väl synlig i kapprummet, delas ut till föräldrar när ni ses, läggas i barnens fack eller skickas ut med e-post.

  • Hur stor grupp skall vi ha? Optimal storlek på en grupp är 8–10 personer. Rekrytera några fler, det är alltid någon som får förhinder eller blir sjuk. Försök att få ungefär lika många pappor som mammor för att beakta genusperspektivet - det bidrar ofta till att det blir en ökad bredd och djup i diskussionerna.

  • När på dagen eller kvällen skall vi träffas? Vilken tid på dagen gruppträffarna hålls är viktigt att bestämma i samråd med föräldrarna för att öka deras förutsättningar för att kunna delta. Att genomföra grupperna i anslutning till förskoledagen har varmt rekommenderats av vissa föräldrar. Kvällstid kan passa andra bra, men det krävs då att barnpassning ordnas. Att gå hemifrån då det är läggdags för barnet kan upplevas som stressande för vissa. En variant, som en del föräldrar föreslagit är tidig morgon, när barnen lämnas på förskolan. Använd fantasin och flexibel planering, men försök att bestämma hur ni skall göra vid den första gruppträffen så att det finns ett schema att hålla sig till och planera andra aktiviteter efter.

  • Vilket pedagogiskt förhållningssätt och perspektiv? Du som leder gruppen bör tillägna dig ett dialogbaserat förhållningssätt, vilket innebär att du hela tiden skall stimulera till diskussion mellan deltagarna; föräldrar, förskolepedagoger, BVC sjuksköterskor m.fl. Läs mer om detta under fliken Arbetssätt/ Pedagogiska förhållningssätt. Nordiska Livsstilsverkstans huvudmål är att deltagarna utifrån vetenskapliga rön och genom att lyssna till och dela övriga deltagares erfarenheter skaffar sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. De hälsofrämjande diskussionerna och strategierna skall vara i fokus.

  • Gruppkontrakt. Gör gärna upp ett gruppkontrakt vid första tematräffen, där ni kommer överens om vem som skall kontaktas om man inte kan komma, vem som ordnar kaffe m.m. Diskutera också vid första gruppträffen om och hur man påverkar gruppdiskussionen om man inte kommer till gruppträffarna och hur ni då skall förhålla er. Det är viktigt att ni träffas regelbundet för att hålla diskussionen vid liv. Om ni väljer att träffas på olika tidpunkter är det extra viktigt att ni skriver ut ett schema. Det kan också vara bra att gruppledaren påminner någon dag innan gruppträffen via lapp i barnets fack eller t.ex. SMS.
Att observera!
Det är bättre att i lugn och ro arbeta med ett fåtal tema vid flera tillfällen än att hasta igenom flera teman. Ett sätt är att man arbetar över ett helt läsår med ett tema på hösten och ett tema på våren.

Nordiska Livsstilsverkstan