OM NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Hur utvecklades Nordiska Livsstilsverkstan?

De första idéerna och konceptet till Livsstilsverkstan arbetades fram av professor KC Ringsberg, Nordic School of Public Health NHV, 2009, tillsammans med en referensgrupp sammansatt av personer från samtliga nordiska länder anställda vid social- och utbildningsdepartementen. Livsstilsverkstan har sedan vidareutvecklats inom ramen för Globaliseringsinitiativet – Hälsa och välfärd. ”De nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) beslöt den 15 oktober 2009 att sätta igång ett antal globaliseringsinitiativ under år 2010, bland annat globaliseringsinitiativet inom hälsa och välfärd. Globaliseringsinitiativet på hälso- och välfärdsområdet är ett sammanhängande program, som skall vara en stark drivkraft i det nordiska samarbetet inom hälso- och välfärdsområdet. Programmet är treårigt och består av sju självständiga delprojekt. Sex ministerråd - Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A), Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-NER), Nordiska ministerrådet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS), Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR JÄM), Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S), Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) - är involverade i programmet” (www.norden.org). Inom ramen för detta projekt har Nordic School of Public Health NHV, genomfört och administrerat delprojekt 4 inom området Hälsa och Välfärd/Sundhedsfremme og förebyggelse under perioden 2010-2012. Det har resulterat i Nordiska Livsstilsverkstan. För att ge ett fylligt, vetenskapligt faktainnehåll till de olika temaavsnitten i Livsstilsverkstan har samarbete skett med forskare från samtliga nordiska länder inom forskningsprojektet ”Barns hälsa och välfärd i Norden” (NordChild) (www.nhv.se). Samarbete har också skett med andra forskare vid Göteborgs- och Lunds universitet samt vid universitetet i Bern. 

Nordiska Livsstilsverkstan baserar sig på och har utvecklats utifrån de definitioner, krav och grund principer för hälsofrämjande arbete som finns beskrivna i Ottawa Charter (www.who.org) och som utvecklats av Rootman et al 2001 (www.who.org):
  • Empowerment. Det skall möjliggöras för individer och lokalsamhälle att få mer makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan.
  • Participatory. Den/de det gäller skall involveras i alla steg av planering, implementering och utvärdering.
  • Holistic. Hälsa skall ses som en helhet och en utveckling av fysisk såväl som mental, social och andlig hälsa skall eftersträvas.
  • Intersectoral. Relevanta sektorer och verksamhetsområden skall samarbeta.
  • Equity. Social jämlikhet och rättvisa skall eftersträvas.
  • Sustainable. Förändringar hos individer och kommuner skall vara varaktiga och kunna fungera på egen hand sedan stöd upphört.
  • Multistrategy. Olika tillvägagångssätt skall användas vid hälsofrämjande arbete, såsom policy utveckling, organisatoriska förändringar, förändringar inom kommuner, lagstiftning, utbildning och kommunikation varvid fokus skall vara på hälsa.
Huvudsyftet med Nordiska Livsstilsverkstan är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att denna kunskap skall föras över till barnen så att de i framtiden på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. Arbetet bygger på samverkan mellan sektorer; familjen, förskolan, BVC, forskare m.fl. 

Inriktningen av de olika temana har tagits fram efter intervjuer med nordiska föräldrar, förskolepedagoger, BVC sjuksköterskor och hälsoadministratörer verksamma i samtliga nordiska länder. Två grupper med föräldrar, förskolepersonal och BVC sjuksköterskor från Sverige har deltagit i ett pilotprojekt där de första idéerna till teman togs fram och prövades. Innehållet har därefter utarbetats tillsammans med forskare från olika discipliner och universitet i Norden samt i samråd med föräldrar, förskolepedagoger, BVC sjuksköterskor och hälsoadministratörer i samtliga nordiska länder. 

Nordiska Livsstilsverkstan