Hur utvecklar vi eget Tema?


Här på webbplatsen finns förslag på hur Nordiska Livsstilsverkstan kan läggas upp med tre Tema, I-III, som är "färdigutvecklade" och förslag på ytterligare tre, IV-VI, som ni själva kan vidareutveckla med de tre första temana som modell. Varje grupp är unik, kanske just er önskar arbeta med ett helt annat tema. Förhoppningsvis kan då förslagen till tema I-VI tjäna som en mall. Tema I har ett mer teoretiskt upplägg, Tema II ett praktiskt upplägg och Tema III en kombination av båda.

De olika temana är uppbyggda med kort faktainformation, baserad på aktuell vetenskaplig forskning, i form av text, figurer och bilder samt tillhörande diskussionsfrågor och/eller övningar. Hänvisningar till källor och lästips finns inom varje tema och återfinns också samlat under fliken ”Arkiv/referenser” och källor.

Handledarguider för varje tema återfinns under fliken ”Tema ”och kan skrivas ut. Samtliga tabeller och figurer kan laddas ned som PDF eller skrivas ut som papperskopior under fliken ”Arkiv".

Tema I - Hälsofrämjande livsstil är ett grundläggande tema och bör alltid ges som första tema. Vilka andra teman, som gruppen kommer att arbeta med och i vilken ordning beror på vad ni tillsammans med gruppen själva kommer fram till under Tema I, diskussionsområde 5. 

Observera! Gå gärna till www.nhv.se där får ni information om artiklar nya och gamla som skrivits inom studien ”Barns hälsa och välfärd i Norden – en ny uppföljande studie i de fem nordiska länderna” (NordChild). Från Nordiska Ministerrådet (www.norden.org) kan ni ladda hem rapporterna: 

Ringsberg K.C. (Red. K.C. Ringsberg). Nordiska Livsstilsverkstan - En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare. Slutrapport (TemaNord 2013:503). Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 

Möllerström. V., Sandberg. H., & Ringsberg. K.C. (Red. K.C. Ringsberg). (2013). Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning. En diskursanalys av två föräldramagasin (TemaNord 2013:501). Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 

Sandstig, G., Johansson, B., & Ringsberg, K.C. (Red. K.C. Ringsberg). (2013). Mediers påverkan på förskolebarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan. En litteraturstudie (TemaNord 2013:502). Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 

Några tips. Om ni tänker utveckla ett eget tema:
 • Tänk efter först vad syftet är med det aktuella temat så att det stämmer med syftet för hela Nordiska Livsstilsverkstan.
 • Skriv ned en kort introduktion och syftet med det nyutvecklade temat.
 • Tänk igenom hur många diskussionsområden du önskar ha.
 • Lägg gärna in några praktiska övningar.
 • Försök finna en artikel eller bok som belyser det område ni diskuterar.
 • Eller varför inte bjuda in en forskare som är duktig på området? Forskaren skall tala max 30 minuter, därefter delta i gruppdiskussionen, men inte som expert utan mer som gruppmedlem.
 • Förbered diskussionsfrågor som är verklighetsanknutna.
 • Ge gärna gruppdeltagarna enkla "hemläxor" från ett tillfälle till ett annat; att reflektera över något, att hämta information etc.
 • Glöm inte att samtliga gruppdeltagare har resurser de kan dela med sig av!
 • För att få en livligare gruppdiskussion kan det vara bra att först låta deltagarna diskutera två och två därefter i den större gruppen.
 • Arbeta gärna med post-it-lappar, whiteboard, blädderblock.

Nordiska Livsstilsverkstan