Inspiration

Berättelser ur verkliga livet att inspireras av


Initiativet till att arbeta med Livsstilsverkstan kan komma från fler håll; förskolepedagoger, hälsopersonal vid BVC, familjecentraler och hälsoplanerare men också från föräldrar. En grundläggande idé är att arbetet skall ske i samverkan mellan olika sektorer, men ibland ser verkligheten ut på ett visst sätt och då finns det olika flexibla lösningar.

Scenario från barnavårdscentralen i Brodalen

Barnsjuksköterskan Marie på BVC Brodalen hade funderat en längre tid på att det saknades föräldragrupper riktade till föräldrar till förskolebarn. De traditionella föräldragrupperna som erbjöds regelbundet av BVC vände sig vanligen till föräldrar med spädbarn d.v.s. föräldrar som fortfarande var hemma och föräldralediga. Marie upplevde att det var många föräldrar som hade liknande funderingar och frågor att ställa när de kom på besök för utvecklings bedömningarna mellan 2-6 år. Det kunde vara olika funderingar rörande barnens utveckling, trotsperioder, matvanor, medieanvändning, och allmänt om att få livet att gå ihop som småbarnsförälder.

Marie bestämde sig därför för att erbjuda Livsstilsverkstan till de föräldrar som kom till BVC Brodalen. Hon var tilltalad av idén att involvera även förskolepedagoger i föräldragrupperna för att få ett bredare perspektiv på familjens vardag. Dessutom hade ju föräldrarna och barnen daglig kontakt med förskolan. I upptagningsområdet fanns det fyra förskolor och Marie kontaktade dem alla för att höra sig för om någon var intresserad av att leda Livsstilsverkstan tillsammans med henne under höstterminen. Endast en förskola, Bryggan, ansåg sig kunna sätta av tid för detta arbete under hösten, men det räckte gott och väl.

Förskolepedagogen Nina var den som tillsammans skulle leda arbetet med Marie. De satte upp annons på förskolan och Marie informerade de föräldrar som hon hade kontakt med vid BVC Brodalen och som hade barn på Bryggan. Intresset för Livsstilsverkstan var till en början stort men många föräldrar "hoppade av", då man ansåg att man inte hade tid. Till slut blev det åtta föräldrar som anmälde sig. Marie och Nina lade upp tiderna för Livsstilsverkstan enligt föräldrarnas önskemål; två träffar kvällstid, två träffar på eftermiddagen vid hämtnings- dags av barnen och en gång tidigt på morgonen innan arbetet i anslutning till lämning av barnen.

Scenario från kommunens hälsoplanerare

Anita arbetar som hälsoplanerare i Valla kommun, som har en befolkning på ca 30.000 personer. En av hennes arbetsuppgifter är att se till att hälsofrämjande insatser görs på barn och unga. Anita kontaktade samtliga förskolor och BVC och föreslog att de skulle göra en gemensam satsning och erbjuda föräldrarna till förskolebarn Nordiska Livsstilsverkstan. Hon tog på sig att samordna aktiviteterna. En förskolepedagog och en barnsjuksköterska anmälde intresse av att genomföra arbetet tillsammans med Anita. Man annonserade på samtliga förskolor och BVC och 10 föräldrar anmälde sitt intresse. De beslutade tillsammans med föräldrarna att träffas tre gånger under hösten och tre gånger under våren, kvällstid kl 19-21 i kommunhuset lokaler.

Scenario från förskolan Juniblomman

På förskolan Juniblomman i Blomsterdalen beslutades det vid ett personalmötet att, i enlighet med läroplanens betoning på samarbete med hemmen kring barnens utveckling, erbjuda Nordiska Livsstilsverkstan på förskolan kommande vårtermin. Anna som har avsatt tid för utvecklingsarbete i sin tjänst fick i uppdrag att inom ramarna för detta arbete ansvara för genomförandet. Hon kontaktade Britt en barnsjuksköterska på BVC i området, som har de flesta av förskolans barn listade hos sig. De hade tidigare träffats på samrådsmöten som regelbundet hålls mellan BVC och förskolan och vid flera tillfällen hade de diskuterat på vilket sätt förskolan och BVC skulle kunna samarbeta mer kring förebyggande arbete, till exempel angående hygien och smittskydd. Anna såg att arbete med Livsstilsverkstan gav dem goda möjligheter till att utveckla sitt samarbete och Britt tog tillfället i akt och bestämde sig för att förlägga den tid hon hade planerat för föräldragrupper vid enbart BVC på ett samarbete i Livsstilsverkstan under vårterminen tillsammans med personalen vid Juniblomman.

På förskolan erbjöds alla föräldrar att delta via annons som sattes upp i kapprummet samt via informationsbrev som regelbundet skickas ut med e-post. Många föräldrar var nyfikna  men flera upplevde att de inte hade tid och tyckte det var svårt och stressande att beöva skaffa barnvakt och att gå på ”kurs” när det var läggdags för barnen. Anna och Britt bestämde sig då för att lägga upp tiderna för Livsstilsverkstan i anslutning till hämtnings- tiderna på förskolan som var kring16:30 för de flesta föräldrarna i just denna grupp. De försökte att få en förskolepedagog som arbetade sent att ta hand om barngruppen så att föräldrarna kunde delta i Livsstilsverkstan innan de gick hem. Det gick tyvärr inte att lösa mer än vid ett tillfälle eftersom det råder ständig brist på personal på Juniblomman. Så den slutliga lösningen blev att vid första gruppträffen med introduktionstemat Livsstil och hälsa deltog både Anna och Britt, men vid de resterande fyra turades de om att vara med i barngruppen respektive i föräldragruppen beroende på tema inriktningen. Under tiden som föräldrarna deltog i gruppträffarna, deltog barnen i olika aktiviteter de gjorde fruktbuffé, dansade och lyssnade på sagor.

Scenario från pappa Patrik


Pappa Patrick som är nyinflyttad till Brodalen och har sin dotter 4 år på förskolan Snäckan hörde talas om Nordiska Livsstilsverkstan genom bekanta, som har sin son på en annan förskola i området. Han tyckte upplägget lät som ett spännande sätt att lära känna fler familjer i området och samtidigt få tillfälle att diskutera ämnen som kändes högaktuella i vardagspusslet. Dessutom kunde han också tänka sig att vara med som gruppledare. Han frågade på sin dotters förskola om det fanns möjlighet att få hålla till i förskolans lokaler och om det fanns någon intresserad förskolepedagog som önskade vara med att leda Livsstilsverkstan. Lokalerna var det inga problem att ordna och stort intresse fanns bland personalen, men det var oklart om de hade möjlighet att avsätta tid för detta. Patrick bestämde sig för att själv försöka samla en grupp. Han annonserade i kapprummen och tog även kontakt med Brodalens BVC för att se om han kunde involvera en BVC sköterska. Där hade barnsjuksköterskan Marie arbetat med Nordiska Livsstilsverkstan i en grupp under hösten och var mycket nöjd, men förklarade att hon inte hade tid denna vårtermin. Hennes kollega Annika däremot blev mycket intresserad och framför allt blev hon inspirerad av att initiativet kom från en förälder. Tio föräldrar anmälde sig och Annika och Patrick hjälptes åt att leda och driva grupperna. Förskolepedagogen Pia deltog i de flesta gruppträffar i den utsträckning hon kunde p.g.a. av den ansträngda arbetssituationen på förskolan.

Scenario från mamma Pernilla

Mamma Pernilla hörde talas om Nordiska Livsstilsverkstan genom föräldraföreningen på förskolan och att föräldrar skulle kunna träffas i förskolans lokaler på egen hand för att diskutera de teman som utarbetats i Livsstilsverkstan. På ett föräldramöte frågade hon andra föräldrar om de var intresserade av att träffas. Ett 10-tal tyckte det lät spännande och de beslutade att försöka förlägga tiden så att barnen kunde vara med och leka med de kamrater de var vana att träffa under dagen. På så sätt behövde de inte tänka på att skaffa extra barnvakt. Ledaren för förskolan tyckte det var ett mycket bra initiativ och kontaktade barnsjuksköterska vid BVC. Detta resulterade i att en förskolepedagog och en barnsjuksköterska lovade komma och hjälpa föräldrarna att komma igång.

Nordiska Livsstilsverkstan