NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Introduktion till samtliga tema


Tema I - Hälsofrämjande livsstil är grundtema för Nordiska Livsstilsverkstan och bör ges först. Efter genomgång av detta tema bestämmer deltagarna själva vilka tema de önskar gå vidare med, hur många och under vilka former. Själva idén med Livsstilsverkstan är att deltagarna i varje tema skall få vetenskapligt underbyggda fakta relaterade till hälsa och att fokus vid diskussionerna skall ligga på faktorer som kan främja en god hälsa. 

Presentation och förväntningar samt gruppkontrakt 


Vid den första gruppträffen är det viktigt att ni tar god tid på er så att alla deltagare ges tid att presentera sig själva och berätta varför de vill delta i Livsstilsverkstan samt vilka förväntningar de har. Skriv ned vad varje deltagare säger så att ni regelbundet kan kontrollera att ni uppfyller förväntningarna och om de är realistiska i relation till Livsstilsverkstans syften. Börja även varje enskilt tema med att fråga efter deltagarnas förväntningar just på det temat och skriv ned dem. Vid den slutliga utvärderingen, återkommer ni till vad deltagarna sade vid första tillfället och stämmer av om de tycker att de fått sina förväntningar uppfyllda och diskuterar om ni skulle gjort på annat sätt. På så sätt får ni feedback på ert arbete, men ges också möjlighet att förbättra Livsstilsverkstan till nästa gång ni använder den. 
Gör gärna upp ett gruppkontrakt vid första träffen där ni kommer överens om vem som skall kontaktas om man inte kan komma, vem som ordnar kaffe m.m. Diskutera också vid första gruppträffen om och hur man påverkar gruppdiskussionen om man inte kommer till gruppträffarna och hur ni då skall förhålla er samt hur ni gör om någon vill ändra tid etc.  

Övergripande syfte, delsyften 

Därefter presenterar ni det övergripande syftet och delsyften med hela Nordiska Livsstilsverkstan samt förslag på övriga teman. Skriv gärna ut syftena med Livsstilsverkstan och korttexterna till varje tema och dela ut till var och en, så att alla kan ta del av innehållet och själva reflektera över det hemma i lugn och ro.

Förbered ett preliminärt schema för hur ni tänkt lägga upp kursen, förslag på teman, att dela ut till deltagarna vid första kurstillfället. Diskutera med gruppdeltagarna om de tycker upplägget är bra eller om ni skall ändra på något. Kanske lägga till något annat tema? Var öppen för att nya förslag kan komma fram efter hand som diskussionerna inom varje tema fördjupas. 

Ge gärna en liten "hemläxa" från ett kurstillfälle till ett annat. Det kan vara att reflektera över några frågor, leta efter faktakunskaper, läsa in en kort text, en praktisk övning, det stimulerar till interaktion i gruppen. Börja varje kurstillfälle med en kort reflexion kring föregående kurstillfälle; har någon funderat på något, om det finns några frågor etc. För att stimulera till diskussion låt deltagarna först diskutera två och två därefter i den större gruppen. Se också fliken ”Arbetssätt” > Pedagogiskt förhållningssätt.

Arkiv

Under fliken ”Arkiv” kan all text och allt material hämtas i PDF-format. Tabeller, figurer, arbetsblad och förslag till diskussionsfrågor finns som Powerpoint presentationer och kan skrivas ut i papperskopior eller läsas i dator.

Nordiska Livsstilsverkstan