Med barnet i centrum  

Nordiska Livsstilsverkstan innehåller arbetsmaterial med frågeställningar som de flesta familjer med barn i förskoleåldern möter i sin vardag. Arbetsmaterialet är tänkt att användas för att leda grupper av föräldrar som är intresserade av att tillsammans med förskole- och hälsopersonal, utvecklas i sin föräldraroll. Fokus är på hälsofrämjande livsstilsval. Även yrkesverksamma som arbetar med barn ges möjlighet att utvecklas som viktiga aktörer kring barnet och dess familj.

Barnet sätts i centrum. Arbetsmaterialet utgår från en helhetssyn på barn och deras hälsa och bygger på att aktörer som finns kring barnet samarbetar och att det sker en samverkan mellan olika sektorer; familj, förskola, hälsoväsende, BVC, forskare m.fl. 
Nordiska Livsstilsverkstan bygger på ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att hälsa ses som en resurs och att fokus är på de friskfaktorer som finns inom och runtomkring oss. Men även att dessa friskfaktorer skall förstärkas för att hälsan skall bibehållas och förbättras.

Huvudsyftet med Nordiska Livsstilsverkstan är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att deltagarna reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att denna kunskap skall föras över till barnen, så att de i framtiden på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval.

Arbetsmaterialet är indelat i sex olika teman. Tema I-III är fullt utvecklade och kan användas genom att materialet laddas ned. Tema IV-VI har lagts upp så att det finns förslag på hur man själv kan vidareutveckla dessa. 

Nordiska Livsstilsverkstan är till för dig som är intresserad av barn och barnfamiljers hälsa och välbefinnande. Du kanske arbetar på en förskola där du möter barn och deras föräldrar dagligen...

... eller på en barnavårdscentral, BVC, eller familjecentral, där du möter barn och deras föräldrar regelbundet ibland ofta, ibland sällan...

... eller inom landsting och kommun som folkhälsoplanerare

 ... eller så är du kanske förälder till barn i förskoleåldern

Mer information om Nordiska Livsstilsverkstans upplägg hittar du under flikarna:
"Om Livsstilsverkstan", “Arbetssätt” och "Tema".Nordiska Livsstilsverkstan