NMR som huvudman

NMR – Nordiska Ministerrådet

Nordiska ministerrådet (NMR) är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har huvudansvaret för det nordiska samarbetet men i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna och till Nordiska samarbetskommittén. 

Nordiska ministerrådet består av flera ministerråd (MR). Flertalet nordiska fackministrar möts i olika ministerråd ett antal gånger om året. Ett av dessa ministerråd är Nordiska minister- rådet för social- och hälsopolitik (MR-S), som utgör de nordiska regeringarnas samarbete inom social- och hälsosektorn och leds av de nordiska social- och hälsoministrarna.

Det nordiska samarbetet inom social- och hälsoområdet är baserat på gemensamma värderingar, som utgör grunden i den nordiska välfärdsmodellen. Läs mer om NMR på www.norden.org
 

Nordic School of Public Health NHV 

Nordic School of Public Health NHV är Nordiska Ministerrådets universitetsinstitution som lyder under MR-S och bedriver högre utbildning och forskning inom området folkhälsovetenskap. Läs mer om NHV på www.nhv.se
 

Nordiska Ministerrådets Globaliseringsinitiativ 

Norden förknippas ofta med den nordiska modellen för universella välfärdssystem och med ett starkt samband mellan välfärds- och arbetsmarknadspolitik. En modell som har visat sig framgångsrik och gett goda resultat inom flera områden.

2008 tog de nordiska regeringarna ett samlat grepp i det s.k. globaliseringsinitiativet. 

”Det finns områden där de nordiska länderna tillsammans kan åstadkomma mer än vad varje land enskilt kan, och det finns områden som måste förstärkas för att kunna skapa en ny nordisk modell som medborgarna vill vara med och utveckla. Nu inriktas stora delar av samarbetet på att möta de globala utmaningarna” står det i Nordiska ministerrådets beskrivning av globaliseringsinitiativet.

Ett av syftena med Globaliseringsinitiativet är att profilera och synliggöra Norden som föregångsregion med den nordiska välfärdsmodellen. Förhoppningen är att länderna genom ett tvärsektoriellt nordiskt samarbete kommer att utveckla effektiva lösningar på utvalda områden inom ramarna för hälsa och välfärd och därmed skapa synergi och nordiskt mervärde. Det är inom ramen för detta som Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats. Läs mer om Nordiska ministerrådets Globaliseringsinitiativ på www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/globaliseringssamarbetet 
Källa: NMR www.norden.org

Nordiska Livsstilsverkstan