Pedagogiskt och praktiskt förhållningssätt

Det pedagogiska förhållningssättet i Nordiska Livsstilsverkstan är inspirerat av teoretiska antaganden om lärande som problembaserat lärande (PBL) bygger på. PBL är en metod för att initiera meningsfullt lärande i ett livsvärldsperspektiv d.v.s man fokuserar på studentens upplevelser och erfarenheter. Det finns en tilltro att människor har 1) en vilja att lära sig, 2) att de har egna inre resurser att göra så samt 3) att kunskap skapas i dialog med andra (Silén, 2001).

Grundläggande idéer bakom PBL

Utmärkande för PBL är studentens undersökande förhållningssätt i studierna och eget ansvar för lärandet. Undervisningen utgår från verklighetsanknutna situationer som analyseras och diskuteras. Studenten reflekterar över sitt lärande och försöker självständigt komma fram till vad hon/han behöver lära sig. I det egna ansvaret ingår även att söka reda på litteratur och andra källor och att lära sig att bedöma, om man har lärt sig tillräckligt. Målen i en utbildning är desamma för alla studenter, men studenten har själv inflytande över att tolka vad målen innebär samt sättet och vägen att nå dessa. En viktig undervisningsform är att arbeta i mindre grupper (basgrupper), men seminarier, föreläsningar är också viktig del i PBL.

Centralt i PBL är att den som lär skall vara i fokus i en utbildning. Ett motsatt sätt kan vara att tyngd läggs på undervisning att lärarens planering att lära ut styr. De två engelska orden för lärande ”learning” och ”teaching” beskriver den olika pedagogiken. Skillnaden mellan de olika förhållningssätten kan illustreras med en kort anekdot: ”Läraren: Jag har lärt Pricken att vissla. Kollega: Jag hör inte att han visslar. Läraren: Jag sade att jag hade lärt honom (teaching) inte att han lärt sig (learning)”. Man utgår i undervisningen från en helhetsbild ett sammanhang, som det är möjligt att knyta an till samt verklighetsanknutna situationer (utgångspunkter). En tanke är att studenten med hjälp av situationerna konkret kan sätta sig in i och uppleva att det här måste jag klara av och kunna förstå. Det blir studenterna som gör en analys av vad situationen innehåller och vad som är viktigt att reda ut. Med hjälp av utgångspunkterna och vetenskapliga fakta diskuteras och analyseras situationerna och studenten reder ut vad man förstår och inte förstår och om mer information behöver inhämtas (Silén, 2001). 
 

Basgrupp

Varje basgrupp har en handledare, facilitator, vars uppgift är att vägleda, stimulera, utmana och stödja studenternas arbete. Handledaren skall inte förmedla kunskaper inom de ämnesområden som gruppen diskuterar utan skall få gruppmedlemmarna att undersöka vad de förstår och vad de behöver lära sig mer om. För att vägleda gruppen är det viktigt att handledaren är insatt i utbildningens övergripande mål och de mål som gäller för det aktuella området (Silén, 2001). 

Vad betyder detta överfört till Nordiska Livsstilsverkstan?

Det övergripande målet med Nordiska Livsstilsverkstan är att få unga familjer, tillsammans med professionella från olika verksamheter, att förstå samband mellan livsstil och hälsa/ohälsa, för att de tillsammans med sina barn skall kunna göra hälsofrämjande val. En förhoppning är att barnen på så sätt lär sig så att de i framtiden själva skall kunna göra hälsofrämjande val. Målet med Livsstilsverkstan är således att skapa en grund för att deltagarna blir ”flygfärdiga” för att kunna göra livsstilsval relaterat till hälsan även om den exakta situationen inte berörts i Livsstilsverkstan Med andra ord att skapa ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap. För detta krävs aktuella kunskaper om olika område men också ett undersökande förhållningssätt. Att vara ”flygfärdig” betyder att ha skaffat sig handlingsberedskap för att självständigt och medvetet fatta beslut, bedöma den egna förmågan och på olika sätt kunna använda sitt kunnande. Deltagarna i Nordiska Livsstilsverkstan kan jämställas med studenterna i ovanstående text.

Föräldrarnas lärande står i fokus för Nordiska Livsstilsverkstan.  Men även andra viktiga aktörer kring barnet och föräldrarna är involverade i lärprocessen. Genom dialog och utbyte av erfarenheter lär vi oss av varandra. Även de professionella ges på detta sätt möjlighet till lärande.  Då vi alla har olika förförståelse och olika förutsättningar för att lära får var och en ta eget ansvar för lärandet. Det är en förhoppning att var och en utvecklar ett undersökande förhållningssätt rörande de olika tema som ingår i Livsstilsverkstan. Ett bra sätt att tillägna sig detta är att reflektera och självständigt komma fram till vad man behöver lära sig, söka information från andra källor och lära sig att bedöma om man har lärt sig tillräckligt.


Praktiskt upplägg av Nordiska Livsstilsverkstan

Livsstilsverkstan är upplagd så att föräldrar och professionella träffas i grupp för att diskutera ett specifikt tema. För att få en helhetsbild och sammanhang av temat inleds varje gruppträff med en kort summering av vetenskapliga rön inom temat. Dessa kan hämtas som text från Arkivet eller genom att bjuda in en forskare som föreläser en kort stund och sedan deltar i diskussionen som resurs men inte som expert. Med vetenskapliga rön som referens analyseras och diskuteras verklighetsanknutna situationer (utgångspunkter) som berör temat. Dessa kan identifieras av deltagarna själva eller av den som leder Livsstilsverkstan. Deltagarna själva kommer fram till om de som grupp behöver inhämta mer information eller om de önskar diskutera temat vid flera tillfällen. Ett tema kan också börja med att deltagarna diskuterar utifrån sina egna erfarenheter. Därefter sker en uppsummering och återkoppling mot vetenskapliga rön.

Den som leder gruppen fungerar som handledare, facilitator. Handledarens uppgift är att vägleda, stimulera, utmana och stödja gruppmedlemmarna i deras lärande. Handledaren skall inte inta rollen av att vara expert som förmedla kunskaper inom temaområdet, men har ansvar för att se till att vetenskapliga fakta kommer deltagarna till del genom att t.ex. göra en kort sammanställning av referensmaterialet, trycka ut material för läsning, bjuda in forskare som föreläsare och diskutant samt att initialt föreslå utgångspunkter. Handledarens huvudsakliga roll är att se till grupprocessen; att det blir en gruppdiskussion och att lärandet står i fokus.  

Det är bra om gruppledaren har grundläggande kunskaper om grupprocessen. Det finns en hel del litteratur skrivet inom området.

Att delta i Nordiska Livsstilsverkstan ger bra möjlighet till att utöver forskningsbaserad information, ta del av andras erfarenheter och dela med sig av sin egen vare sig man är förälder, förskolepedagog, sjuksköterska eller socionom. Alla lär sig oavsett om man är professionell eller förälder.

Referenser 

Silén, C. (2001). Texter om PBLteori, praktik, reflexioner. (Cul-rapport Nr 1). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för lärande, informatik, management.

Nordiska Livsstilsverkstan