Politiker

Det är politikernas ansvar att på samhällsnivå skapa så bra förutsättningar som möjligt för att alla skall kunna främja sin hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom.

FNs konvention om barns rättigheter är ett exempel på där politik på internationell nivå verkar för barns bästa oavsett var i världen de befinner sig. Den trädde i kraft som internationell lag i september 1990 och alla FNs medlemsländer förutom två har accepterat den och förpliktigat sig att följa den. Läs mer om FN:s barnkonvention, www.unicef.se

Nordiska ministerrådet (NMR), som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, är det politiska organ som verkar för barns välfärd på en samlad nordisk nivå. I detta samarbete betonas vikten av att främja barn och ungas hälsa samt deras rättighet till goda levnadsvillkor och eget inflytande. NMR:s satsning på projekt som Nordiska Livsstilsverkstan är ett praktiskt exempel på deras arbete för barn och unga. Läs mer på www.norden.org

Regeringens folkhälsopolitik är ett exempel på politiken och politikerna som aktörer kring barnen, som kan påverka deras livsstil och hälsa. I Sverige har regeringen antagit en nationell strategi för föräldrastöd i syfte att erbjuda alla föräldrar det stöd och den hjälp de behöver i sitt föräldraskap. Denna satsning är också en del av regeringens långsiktiga satsning på förebyggandet av psykisk ohälsa bland unga.

Av den nationella strategin för föräldrastöd framgår att:

Föräldrastöd är en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barnets hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker deras sociala nätverk.

Följande övergripande mål och delmål är uppsatta:

Övergripande mål
    • Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt (0–17 år).
Delmål 1
    • Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till
        föräldrar.
Delmål 2
    • Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar.
Delmål 3
    • Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och
        universella evidensbaserade föräldrastödsprogram.

Läs mer om regeringens satsning på föräldrastöd på: www.regeringen.se

De lokala politikerna skall följa dessa och andra nationella riktlinjer. Kommunen och de kommunala politikerna har också ansvar för miljön omkring barnen; storlek på barngrupper, personaltäthet i förskolan, utbudet av en hälsosam inre och yttre miljö att vistas i. Politikerna blir på så sätt viktiga aktörer kring barnen när det gäller att skapa goda förutsättningar för hälsosamma miljöer.

Här kan du läsa mer om Sveriges kommuners och landstings arbete med skola och förskola
samt hälsa och vård: www.sverigeskommuner.org

Ta gärna reda på hur din kommun arbetar med dessa frågor: www.sverigeskommuner.org

Ett syfte med Nordiska Livsstilsverkstan är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse
av hur politiken/politikerna arbetar med att främja barns hälsa.


Nordiska Livsstilsverkstan