Referenser och källor

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Natur och Kultur. 

Barns hälsa och välfärd i Norden – NordChild [online]. Tillgänglig: www.nhv.se

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health.

Background document to WHO – Strategy paper for Europe [Online]. Available: http://whqlibdoc.who.int/euro/-1993/EUR_ICP_RPD414(2).pdf [2012, May]

Hallberg, L. (Red.). (2010). Hälsa och Livsstil – forskning och praktiska tillämpningar. Lund:

Studentlitteratur.

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) [online]. (1982-). Fife: University of St

Anderws, Child & Adolescent Health Research Unit, HBSC International Coordinating
Centre (Producer). Available: http://www.hbsc.org [2012, April]

Lindström, B., & Eriksson, M. (2006). Contextualizing salutogenesis and Antonovsky in

public health development. Health Promotion International, 21, (3), 238-44.

Lindström, B., & Eriksson, M. (2010). The Hitchhickers guide to salutogenesis. Salutogenetic

pathways to health promotion (Research report 2010:2). Helsinki: Folkhälsan research center, Health promotion research.

The Ottawa Charter for Health Promotion [Online]. (1986, November). Available:

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ [2012, January]

Ringsberg, K.C. (2009). Livsstil och hälsa. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens

grunderPerspektiv och förhållningssätt (ss. 263-292). Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Västerås: Edita Västra Aros.
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) [online]. (2012). Stockholm:

Statistiska Centralbyrån. Tillgänglig: http://www.scb.se

Willet, W. (2002). Balancing life-style and genomics research for disease prevention.

Science, 296, 695-8.

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och Kultur.

Se även
Ringsberg K.C. (2013). Nordiska Livsstilsverkstan - En modell för intersektoriell samverkan mellan

föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare. Slutrapport (TemaNord 2013:503).
Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. Rapporten är tillgänglig på www.norden.org.

Statens folkhälsoinstitut. (2011). Barns och ungas hälsa. Kunskapsunderlag för

Folkhälsopolitisk rapport 2010. Stockholm: Strömberg.

Uppslagsverk barn och unga [online]. (2009). Östersund: Statens Folkhälsoinstitut.

Tillgänglig: http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/ 


Nordiska Livsstilsverkstan