Referenser och källor

Alvesson, M. (2006). Tomhetens triumf. Om grandiositet, illusionsnummer och

nollsummespel. Stockholm: Atlas.

Andersen, L. P. (Red.). (2011). Tweens – mellem medier og maerkevarer. Frederiksberg.

DK: Samfundslitteratur.

Barns hälsa och välfärd i Norden (NordChild 2011). www.nhv.se
Bauman, Z. (2007). Consuming Life. Cambridge: Polity Press.
Brune, Y. (2000). Nya bilder bekräftar gamla fördomar. JMG-Granskaren, 3, 11-15.
Dearing, J. W., & Rogers, E. M. (1996). Agenda-Setting. Thousand Oaks: Sage.
Hastings, G., McDermott, L., Angus, K., Stead M., & Thomson, S. (2006). The extent, nature

and effects of food promotion to children: A review of the evidence [Online]. Available:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/Hastings_paper_marketing.pdf

Edström, M. (2000). Medierummets kostymklädda män och lättklädda kvinnor. JMG-

Granskaren, 3, 3-5.

Ekström, K. M., & Tufte, B. (Red.). (2007). Children, Media and Consumption. On the Front

Edge. Göteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media,
Nordicom.

Ekström, K. M. (Red.). (2010). Unga konsumenter – utsatta och kapabla. Karlstad:

Konsumentverket.Rapporten kan laddas ned på Konsumentverkets hemsida.

Ekström, L., & Sandberg, H. (2007), Söt reklam och feta ungar (Nord 2007:002).

Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. Kan beställas eller laddas ned kostnadsfritt på
Nordiska ministerrådets hemsida.

Ekström, L., & Sandberg, H. (2010). ”Reklam funkar inte på mig...” Unga, marknadsföring

och internet (TemaNord 2010:502). Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. Kan beställas
eller laddas ned kostnadsfritt på Nordiska ministerrådets hemsida.

Entman, R. M. (1993). Framing: towards clarification of a fractured paradigm. Journal of

Communication, 43, (4), 51–8.

Gidlöf, K., Holmberg, N., & Sandberg, H. ( 2012). The use of eye-tracking and retrospective

interviews to study teenagers ?exposure to online advertising. Visual Communication, 11,

(3), 329-345.

Jarlbro, G. (2004). Hälsokommunikation: en introduktion (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Johansson, B. (2005). Barn i konsumtionssamhället. Stockholm: Nordstedts.
McCombs, M., E., & Shaw, D., L. (1995). The agenda-setting function of mass media. In O.

Boyd-Barrett & C. Newbold (Eds.). Approaches to Media (pp. 153-173). London: Arnold
(Original work published 1972 in The Public Opinion Quarterly, 36:2 (pp.176-187).).

Mediebarometern i Sverige (www.nordicom.gu.se).
Möllerström. V., Sandberg. H., & Ringsberg. K.C. (Red. K.C. Ringsberg).(2013). Medier och

barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning. En diskursanalys av två
föräldramagasin
. TemaNord 2013:501. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.

Nathanson, A.I., Wilson, B.J., McGee, J.,& Sebastian, M. (2002). Counteracting the effects of

female stereotypes on television via active mediation. Journal of Communication, 52, (4),
922-937.

Nathanson, A.I., & Yang, M.S. (2003). The effects of mediation content and form on

children's responses to violent television. Human Communication Research, 29, (1),
111-134.

Nord, L., & Strömbäck, J. (Red.). (2004). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur.
Carlsson. U. (Red.). (2011). Sveriges mediebarometern. Göteborg: Göteborgs universitet,

Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning.

Ringsberg, K.C. (2009). Livsstil och hälsa. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens

grunder. Perspektiv och förhållningssätt (ss. 263-292). Lund: Studentlitteratur.

Sandberg, H. (2005). Medier som arena för hälsokommunikation. Nordicom Information,

27, (2), 27–36.

Sandberg, H. (2009). Den missnöjda kvinnokroppen. I G. Jarlbro & C. Erlanson-Albertsson

(Red.), Kvinnors hälsa – fakta och myter (ss.55–66). Lund: Studentlitteratur.

Sandberg, H. (2008). Prinsessmuffins och chokladägg (Nord 2008:003). Köpenhamn:

Nordiska ministerrådet. Kan beställas eller laddas ned kostnadsfritt på Nordiska
ministerrådets hemsida.

Sandberg, H. (2010). Godis och medier: en söt sur eller besk upplevelse? I K.M. Ekström

(Red.), Unga konsumenter – utsatta och kapabla (ss. 78–89). Karlstad: Konsumentverket.

Rapporten kan laddas ned kostnadsfritt på Nordiska ministerrådets hemsida.

Sandberg, H. (2011). Tiger talk and Candy King. Marketing of unhealthy food and beverages

to children. Communications, 36, 217–244.

Sandberg, H., Gidlöf, K. & Holmberg, N. (2011). Children’s Exposure to and Perceptions of

Online Advertising. International Journal of Communication, 5, 21–50.

Sandberg, H. (2012). Unga och internetreklam. I G. Jarlbro & M. Söderlund (Red.), Reklam i

nya kläder (ss. 22-37). Karlstad: Konsumentverket. (2012).

Sandstig, G., Johansson, B., & Ringsberg, K.C. (Red. K.C. Ringsberg) (2013). Mediers

påverkan på föreskolbarns hälsa och föräldrarnas roll vid denna påverkan.
En litteraturstudie
TemaNord 2013:502. Köpenhamn: Nordiska ministrrådet.

Statens Medieråd. (2010). Småungar & Medier 2010 - Fakta om små barns användning och

upplevelser av medier. Stockholm: Kulturdepartementet.

Rapporten kan laddas ned kostnadsfritt på Statens Medieråds hemsida.

SOM-institutet http://www.som.gu.se/
Statens Medieråd. (2010). Unga och medier 2010 – Fakta om barns och ungas användning

och upplevelser av medier. Stockholm: Kulturdepartementet. Rapporten kan laddas ned
kostnadsfritt på Statens Medieråds hemsida.

Von Haartman, F. (2009). Stakeholder views on policy options for marketing food and

beverages to children; Findings from the PolMark project in Sweden (2009:9). Stockholm:
Karolinska Institutet, Folkhälsoakademi. Rapporten kan laddas ned kostnadsfritt på
Karolinska Institutets hemsida.

Warren, R. (2003). Parental mediation of preschool children's television viewing. Journal of

Broadcasting & Electronic Media, 47, (3), 394-417.

Warren, R. (2005). Parental Mediation of Children's Television Viewing in Low-Income

Families. Journal of Communication, 55, (4), 847-863.


Nordiska Livsstilsverkstan