Sammanfattning

Nordiska Livsstilsverkstan innehåller arbetsmaterial med frågeställningar som de flesta familjer med barn i förskoleåldern möter i sin vardag. Det är en handlarguide och arbetsmaterialet är tänkt att användas för att leda diskussionsgrupper av föräldrar som är intresserade av att tillsammans med förskole- och hälsopersonal, utvecklas i sin föräldraroll. Fokus är på hälsofrämjande livsstilsval. Även de yrkesverksamma som arbetar med barn och därmed är viktiga aktörer kring barnet och dess familj, ges möjlighet att utvecklas i sin profession. 

I Livsstilsverkstan sätts barnet i centrum. Arbetsmaterialet utgår från en helhetssyn på barn och deras hälsa och bygger på att aktörer som finns kring barnet samarbetar och att det sker en samverkan mellan olika sektorer; familj, förskola, hälsoväsende, barnavårdscentraler/familjevårdscentraler, forskare m.fl. Materialet är utarbetat tillsammans med de som definierats som aktörer kring barnet och har ett uttalat ”underifrån perspektiv”. Det är förankrat i samtliga nordiska länder. En förhoppning är att det härigenom skall fortleva och användas även sedan projektet avslutats. 

Livsstilsverkstan bygger på ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att hälsa ses som en resurs och att fokus är på de friskfaktorer som finns inom och runtomkring oss samt att dessa friskfaktorer skall förstärkas för att hälsan skall bibehållas och förbättras. 

Huvudsyftet med Livsstilsverkstan är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att deltagarna reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att denna kunskap skall föras över till barnen, så att de i framtiden på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval.

Livsstilsverkstan vilar på fyra grundpelare; ett hälsofrämjande synsätt som det definierats i WHO dokument, ett pedagogiskt synsätt med grundtankar från problembaserat lärande (PBL), betoning på intersektoriellt arbete och ett vetenskapligt förhållningssätt genom att fakta bygger på forskningsbaserad information och samverkan med forskare.

Tre teman har utvecklats; Tema I - Hälsofrämjande livsstil, Tema II - Vän med tiden och Tema III - Medier och hälsa. Förslag ges till hur ytterligare teman kan utvecklas nämligen Tema IV - Kost och motion, Tema V - Värdegrunder och självkänsla samt Tema VI- Kultur. Föreläsningsmaterial har färdigställt för Tema I-III.

Handledarguiden är webbaserad, vilket innebär att Nordiska Livsstilsverkstan finns tillgänglig på Internet på www.nordiskalivsstilsverkstan.com. Den finns även i pappersform i Nordiska ministerrådets rapportserie TemaNord (2013:504). Guiden finns översatt till danska, isländska, finska, norska och engelska, men finns då endast tillgängligt för utskrift i pappersform.

Nordiska Livsstilsverkstan