Syften och mål med Nordiska Livsstilsverkstan

Huvudsyfte

Huvudsyftet med Nordiska Livsstilsverkstan är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att deltagarna reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att denna kunskap skall föras över till barnen, så att de i framtiden på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval.

Delsyften

 • att förstärka samarbetet mellan olika aktörer kring barnet och på så sätt stärka föräldrarna i sitt föräldraskap
 • att erbjuda en plattform för föräldrar att träffa andra föräldrar, personal från förskolor och BVC för att öka föräldrarnas möjligheter att utvidga sitt sociala nätverk eller bygga upp ett nytt om inget finns
 • att erbjuda förskolan ett verktyg som kan stimulera och underlätta deras arbete vid samarbetet med personal från barnhälsovården (BVC) och föräldrar
 • att erbjuda barnhälsovården ett verktyg för stimulans och utveckling av sitt hälsofrämjande arbete på en traditionell BVC i samarbete med områdets förskola och föräldrar eller vid en familjecentral
 • att deltagarna skall utveckla sin kritiska värderingsförmåga, i både positiv och negativ bemärkelse, till vad som framställs och framförs av medier
 • att uppmärksamma att kultur också kan ses som en hälsofrämjande faktor
 • att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av hur politiken/politikerna arbetar med att främja barns hälsa
 • att med vetenskapliga resultat belysa det som behandlas under ett tema för att möjliggöra reflexion, kritisk diskussion och värdering av icke vetenskapligt förankrade påstående.

Syfte med de olika Temana

 • att var och en skall öka sin kunskap om och förstå sambandet mellan hälsa och livsstil, samt att relatera det till sin egen, barnets och familjens livsstil (Tema I)
 • att deltagarna skall ges tillfälle att öka sin kunskap om sambandet mellan hälsa och livsstil och hur vi förhåller oss till tiden, samt att hitta tidsstrategier som kommer hela familjen till godo (Tema II)
 • att deltagarna genom att reflektera och diskutera skall förstå hur man påverkas av medier samt att utveckla sin kritiska värderingsförmåga, i både positiv och negativ bemärkelse, till vad som framställs av och rapporteras av medier (Tema III)
 • att deltagarna skall förstå samband mellan hälsa, kost och motion och försöka att omsätta kunskaperna i praktiken (Tema IV)
 • att skapa förståelse för att värderingar och normer förs över till barn från de vuxna som träffar barnet dagligen och att medvetandegöra vilka värderingar man själv har. (Tema V)
 • att uppmärksamma att kultur också kan ses som en hälsofrämjande faktor. (Tema VI)

Nordiska Livsstilsverkstan