NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema I - Hälsofrämjande livsstil


Introduktion

Syftet med Tema I – Hälsofrämjande Livsstil - är att deltagarna skall öka sin kunskap om och förstå sambandet mellan hälsa och livsstil samt att relatera det till sin egen, barnets och familjens livsstil.

Temat är tänkt att stimulera var och en till att reflektera och diskutera kring sitt eget förhållningssätt; Hur tänker jag om hälsa och livsstil? Varför behöver jag tänka på detta överhuvudtaget? Hur relaterar jag det till barnens hälsa och livsstil? Vilka sjukdomar räknas som livsstilsrelaterade? Hur är hälsoläget rörande livsstilssjukdomar generellt i befolkningen och hos barn?

Temat är uppdelat i fem diskussionsområden, som förslagsvis fördelas på två träffar.

Diskussionsområde 1: Hälsans bestämningsfaktorer. 

Faktorer som styr vår hälsa och livsstil diskuteras. 

Diskussionsområde 2: Att arbeta hälsofrämjande. 

Skillnaden mellan hälsofrämjande och förebyggande arbete diskuteras. 

Diskussionsområde 3: Hur är hälsoläget? 

Till att börja med belyses och diskuteras hur hälsoläget just nu ser ut bland vuxna personer i Norden och vilka de vanligaste livsstilssjukdomarna är. Diskussionen fördjupas därefter kring hur hälsoläget ser ut för nordiska barn. 

Diskussionsområde 4: Hälsa – mer än bara frånvaro av sjukdom. 

Här diskuteras vad som menas med holistisk och hälsofrämjande, salutogen hälsosyn. 

Diskussionsområde 5: Nya teman att arbeta med i Livsstilsverkstan 

Gruppen lägger upp strategi för sitt fortsatta gemensamma arbete. 

Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV, har haft huvudansvar för utformning av temat, som gjorts i samarbete med Hrafnhildur Gunnarsdottir, doktorand, Nordic School of Public Health NHV.

Nordiska Livsstilsverkstan