NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema II - Vän med tiden


Tidsmässig välfärd, vad är det?
Hur många timmar har du i ditt dygn?
Känns det som att dygnets timmar aldrig räcker till?
Upplever mammor och pappor tidspress olika?


 
Som småbarnsförälder kan det vara lätt att känna att dygnets alla timmar inte alltid räcker till för alla måsten i vardagen. Lämna, hämta, arbeta, handla, städa, träna, umgås... Men behöver det kännas så? Tema II är tänkt att stimulera var och en till att reflektera och diskutera kring sitt eget förhållningssätt till tid och hur det påverkar barnen och övriga familjen.

Syftet med Tema II är att deltagarna skall ges tillfälle att öka sin kunskap om sambandet mellan hälsa och livsstil och hur vi förhåller oss till tiden, samt att hitta tidsstrategier som kommer hela familjen till godo.  

Tema II - Vän med tiden - är utarbetat i sin helhet och är uppdelat i fyra diskussionsområden: 1. Tidspress. 2. Tidsprofil. 3. Förväntningar och normer. 4. Strategier för ökad tidsmässig välfärd.

För mer information se fliken "Tema" >Tema II. 

Jörgen Larsson, fil. dr Chalmers tekniska högskola, Göteborg, och Fredrik Warberg, författare, har haft huvudansvar för utformningen av temat, vilket gjorts i samarbete med Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV.

Nordiska Livsstilsverkstan