NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema II – Vän med tiden 

Introduktion
 

Syftet med Tema II - Vän med tiden - är att deltagarna skall ges tillfälle att öka sin kunskap om sambandet mellan hälsa och livsstil och hur vi förhåller oss till tiden, samt att hitta tidsstrategier som kommer hela familjen till godo. 

Som småbarnsförälder kan det vara lätt att känna att dygnets alla timmar inte alltid räcker till för alla måsten i vardagen: lämna, arbeta, hämta, handla, städa, träna, umgås... Men behöver det kännas så? Temat är tänkt att stimulera var och en till att reflektera och diskutera kring sitt eget förhållningssätt till tid och hur det påverkar en själv, barnen och övriga familjen. Känner jag tidspress? I så fall, hur ofta och i vilka situationer? Hur känner andra föräldrar till små barn det? Hur hanterar de sin situation? Finns det strategier som innebär att man samarbetar med andra? Hur påverkar tidspressen min egen och barnens hälsa och livsstil? Varför behöver jag tänka på detta överhuvudtaget? Upplever mammor och pappor tidspress olika?

Temat är uppdelat i fyra diskussionsområden som förslagsvis fördelas på två träffar. Temat har många praktiska övningar och diskussionerna utgår från deltagarnas egna erfarenheter och reflexioner.
                                                                                               

Diskussionsområde 1: Tidspress
Deltagarna beskriver själva och reflekterar över sin upplevelse av tidspress.


Diskussionsområde 2: Tidsprofil
Begreppet tidsmässig välfärd diskuteras; i vilken utsträckning vi upplever att tiden räcker till
och hur nöjda vi är med och hur vi fördelar och använder vår tid till vardagens olika
aktiviteter. En TidsProfil fylls i som ger en bild av nuläget avseende vår tidsmässiga välfärd.

Diskussionsområde 3: Förväntningar och normer
Diskussion om de förväntningar och normer som vi påverkas av och hur de i sin tur påverkar
vår tidsmässiga välfärd.

Diskussionsområde 4: Strategier för ökad tidsmässig välfärd
Här arbetar deltagarna med att hitta strategier och konkreta förbättringar för att öka sin egen
och familjens tidsmässiga välfärd

Jörgen Larsson, fil. dr Chalmers tekniska högskola, Göteborg, och Fredrik Warberg,
författare, har haft huvudansvar för utformningen av temat, vilket gjorts i samarbete med
Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV.


Nordiska Livsstilsverkstan