NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema III - Medier och hälsa
 
Introduktion

Syftet med Tema III - Medier och hälsa - är att deltagarna genom att reflektera och diskutera skall förstå hur man påverkas av olika medier samt att de skall utveckla sin kritiska värderingsförmåga, i både positiv och negativ bemärkelse, till vad som framställs av och rapporteras i medier.  

TV, dagstidningar, Internet och andra medier har en allt större roll i våra och våra barns liv. Vi påverkas medvetet och omedvetet, positivt och negativt, av mediernas budskap. Hälsa och livsstil är föremål för mycket uppmärksamhet i olika medier. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka medievanor man som förälder har och vilka vanor barnet har. Vad framställs som hälsofrämjande? Hur tolkar jag och barnet det som skrivs och sägs?

Tema III är uppdelat i fyra diskussionsområden, som förslagsvis delas upp på två träffar. Det innehåller också praktiska övningar och diskussionerna utgår från deltagarnas egna erfarenheter och reflexioner. Statistik visas från studien ”Barns hälsa och välfärd i Norden” (NordChild 2011). 

Diskussionsområde 1: Hälsokompetens. 
I detta diskussionsområde belyses och diskuteras varför hälsa är medialt gångbart samt trender rörande rapportering.

Diskussionsområde 2: Karta och Kompass.
Medier styr en stor del av vår vardag. Här diskuteras hur medier bestämmer agendan i samhället på olika nivåer.

Diskussionsområde 3: Hur ser vår medievardag ut?
Med introduktionen av digitala medier och Internet förändras människors medievanor. Inte minst har barns medieanvändning förändrats de sista åren. Temat diskuteras utifrån deltagarnas egna erfarenheter.

Diskussionsområde 4: Varför är barn så intressanta för marknadsförare? 
Hur reklam kan påverka barn och olika mediers förhållningssätt till reklam, samt hur deltagarna förhåller sig själva diskuteras. 

Helena Sandberg, docent, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet har haft huvudansvar för utformning av temat, vilket gjorts i samarbete med Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV.

Nordiska Livsstilsverkstan