NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema V - Värdegrunder och självkänsla


I vår familj har vi alltid tyckt så här.
Hur kommer det sig att mitt barn tycker på ett annat sätt?
Varifrån kommer dessa idéer?


 
Föräldrar har ett stort ansvar när det gäller att uppfostra barn till kärleksfulla individer, trygga i sig själva med kapacitet att ta gynnsamma beslut i olika val som de står inför som barn, ungdom och vuxen. Dagens samhälle med alla dess möjligheter ställer stora krav på oss att aktivt välja hur vi vill leva våra liv. Det gäller att vara trygg i sig själv, vara medveten om vilka värderingar man har och vad som är viktigt för en själv. Värderingar och normer förs över från föräldrar till barn, därför är det viktigt att föräldrarna är medvetna om de egna värderingarna. Eftersom barnen tillbringar så stor del av sin tid i förskolan blir det också viktigt att föräldrar och förskolepersonal är medvetna om varandras värderingar och normer. Ett sätt är att tydliggöra detta på är att diskutera de värdegrunder förskolan arbetar efter.

Syftet med Tema V är att skapa förståelse för att värderingar och normer förs över till barn från de vuxna, som träffar barnet dagligen. Ett annat syfte är att medvetandegöra vilka värderingar man själv har.

Tema V att utveckla 

Detta tema är inte utarbetat i sin helhet. Nedan ges förslag på hur ni själva kan utveckla det.

Förslag på diskussionsområden: 

Hur utvecklas barns psykologiska mognad i relation till ålder? 
Vad kan jag kräva mentalt av små barn? 
Hur förs normer, värderingar och förhållningssätt över till barn? 
Hur kan vi bidra till att barn utvecklas till trygga individer med god självkänsla?

Barnpsykolog kan bjudas in som berättar och diskuterar om barns normala psykologiska utveckling och vad man kan kräva av små barn relaterat till ålder. Är det skillnad mellan flickor och pojkar?
Hur skapar man goda relationer till andra människor?

Diskutera olika värdegrunder utifrån förskolans läroplan.

Förslag på praktisk aktivitet:

Konstruera själv eller be föräldrarna att tänka ut praktiskt förankrade situationer att diskutera utifrån.

Skriv upp på ett papper vilka värdegrunder den aktuella förskolan arbetar efter och låt föräldrarna ta del av dessa genom att sätta upp lappen i kapprummet någon vecka innan temat skall diskuteras. Diskutera under en träff vad ni skrivit ned och kom överens med deltagarna om något mer skall läggas till. Skriv till de nya, gemensamma formuleringarna och låt dessa sitta väl synliga i kapprummet.

Dramapedagog kan bjudas in för att hjälpa till med olika typer av rollspel.

Nordiska Livsstilsverkstan