NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema VI - Kultur


Vad menas med kultur?
Behöver små barn kultur?
Hur gör andra föräldrar?
Hur ser det ut i andra länder?

Kultur kan ses som en hälsofrämjande aktivitet. Begreppet kultur kan ha många olika betydelser, men ofta syftar man på två betydelser; kultur som "konstnärlig, andlig odling" eller kultur som "socialt överförda levnadsmönster "(Wikipedia). I vardagligt tal är den första betydelsen den vanligare och det är också i den bemärkelsen Livsstilsverkstan använder sig av begreppet. Livsstilsverkstan ser på hälsa och livsstil ur ett helhets, holistiskt, perspektiv, vilket innebär att hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom utan att även andra dimensioner kan bidraga till en god hälsa, t.ex. musik, teater, litteratur från alla delar av världen. 
Syfte med Tema VI är att uppmärksamma att kultur också kan ses som en hälsofrämjande faktor.

Tema VI att utveckla

Detta tema är inte utarbetat i sin helhet. Nedan ges förslag på hur ni själva kan utveckla det.


Förslag på diskussionsområde:

Vad är god barnkultur?
Vad finns det för utbud av kulturella aktiviteter i samhället för små barn?
Behöver kulturella aktiviteter kosta?
Skillnad mellan pojkar och flickor?
Finns det skillnad på olika länders syn och förhållningssätt till kultur? 
Kulturarbetare som arbetar med barn kan bjudas in till diskussionen och nedanstående
aktivitet.

Förslag på praktisk aktivitet:

Gruppen väljer ut en kulturell aktivitet som deltagarna gör tillsammans med barnen. Tänk på att möte med andra länders kulturer (musik, mat, litteratur t.ex.) blir kulturell aktivitet i dubbel bemärkelse. Diskutera med barnen efteråt.

Nordiska Livsstilsverkstan