Träff 1


Diskussionsområde 1: TIDSPRESS

 

De flesta av oss har någon gång upplevt att tiden inte räcker till. Några av oss känner det i
vissa situationer, andra känner sig ständigt pressade av att ha för lite tid.

Inled med följande fråga följt av kommentar.
Fråga: Hur många av er tycker att er tid räcker till det ni vill att den skall räcka till?
Räck upp handen ni som tycker det?


Kommentar: Fråga gärna de som räcker upp handen hur de lyckas med detta.

I den nordiska studien ” Barns hälsa och välfärd i Norden” (NordChild) svarade föräldrarna så här 2011 på frågan om de känner att de har svårt för att hinna med sitt dagliga liv.
Se Tabell 1
.
Tabell 1. Nordiska föräldrars upplevelse av tidspress i vardagen (2011).
Källa: NordChild 2011

En naturlig reaktion på känslan av att tiden inte räcker till är att vi ökar tempot för att hinna med. Km/tim fungerar inte som mått för oss människor, men streckgubbar kan användas för att symbolisera "livstempon" - en slags genomsnittlig upplevelse av det tempo vi har i vardagslivet.

Övning 1:
Dela ut arbetsblad 1 och be var och en att fundera en minut på nedanstående två frågor. Be var och en att sätta kryss på pappret för att markera sina två svar.
    1. Vilken figur illustrerar det livstempo som du upplever att du har i ditt vardagsliv som
        genomsnitt?
    2. Vilken figur illustrerar det livstempo som du önskar att du hade?


Förslag på diskussionsfrågor:

  • Var det någon som inte hade någon större skillnad mellan hur du upplever att du har det och hur du skulle önska att du har det?
  • Hur såg det ut för er övriga?
Ibland kan vi ha föreställningar om hur saker ligger till och hur andra har det utan att veta hur det egentligen förhåller sig. Vi skall nu ta reda på lite spridda fakta om mammor, pappor, barn och tid. Vi skall göra det i form av en frågesport tillsammans. Vi kommer att göra ett antal påståenden och ni ska få ta ställning till om de är sanna eller falska. 

Övning 2:

Ni kan välja mellan att visa påståendena med projektor, läsa upp dem eller dela ut arbets- blad 2a med alla påståendena till deltagarna. Varje deltagare skall också ha svarsblankett, arbetsblad 2b, utskriven i papper. 


                           Arbetsblad 2 a                                                      Arbetsblad 2 b


1. Be deltagarna jämföra sina svar - två och två - och diskutera vad som talat för att påståendena är sanna eller falska.
2. Gå därefter igenom påstående alla tillsammans av "rätt svar" med hjälp av nedanstående facit.

 

Facit Sant eller Falskt – för handledarna


1. 76 % av alla med hemmavarande med barn säger sig ofta ha så mycket att göra på
    vardagarna att de har svårt att hinna med allt som behöver göras.
    FALSKT – det är ”bara” 47 %. Avser personer mellan 20-64 år. Källa *
2. 31 % av alla med utan hemmavarande utan barn säger sig ofta ha så mycket att göra på
    vardagarna att de har svårt att hinna med allt som behöver göras.
    SANT. Källa *
3. Tidspressade personer använder 36 minuter mindre per arbetsdag till att sova, röra sig
    och umgås än icke tidspressade.
    SANT – fördelat på resp. aktivitet: sover 21 min mindre, rör sig 6 min mindre, umgås 9
    min mindre. Källa: bearbetning av statistik från SCB 2001 (Larsson, ej publ.)
4. Den genomsnittliga arbetstiden per vecka för mammor till förskolebarn ökade med drygt
    70 % mellan 1976 och 2004.
    SANT –ökade med 12 tim, från 17 tim till 29 tim. Källa *
5. Den genomsnittliga arbetstiden per vecka för pappor till förskolebarn ökade med 5 %
    mellan 1976 och 2004. Källa *
    FALSKT – minskade med 5 % = 2 tim, från 41 tim till 39 tim. Källa *
6. Runt en fjärdedel av heltidsarbetande fäder med barn i 3-4 års ålder vill jobba färre
    timmar – även med sänkt lön.
    SANT – 23 %. Källa **
7. Det är tio gånger vanligare att mammor, jmf med bland pappor, arbetar deltid på grund
    av att de har barn. Källa **
    FALSKT – det är 14 gånger vanligare att mammor arbetar 30-36 tim per vecka p.g.a. att
    de har barn - 2 % arbetar pappadeltid, 28 % arbetar mammadeltid. Källa**
8. Under 2009 betalade Försäkringskassan ut c:a 2 miljarder SEK direkt kopplat till
    diagnosen “stressreaktioner”.
    FALSKT – drygt 3 miljarder (3 0028 000). I ”stressreaktioner” ingår inte andra diagnoser
    som exempelvis ångest eller depression. Källa ***
9. 2010 tog papporna ut runt 40 % av föräldraledigheten
    FALSKT – enligt försäkringskassans statistik (www.fk.se) tog papporna ut 23 % av
    dagarna år 2010. 1974 var det bara 3 %. Att pappaledighet har ökat beror delvis på att
    det här skett tydliga politiska initiativ i form av de två pappamånader, som infördes 1995
    resp. 2002, och som innebär att ersättningen fryser inne om inte pappan är hemma med
    barnet. Enligt TCO:s pappaindex skulle det med nuvarande förändringstakt ta 51 år till ett
    jämställt uttag.
10. När barn rankar vem de helst pratar med när de är ledsna, kommer ”pappa” på 5:e plats.
    SANT – Kamratposten gjorde 2008 enkät bland 6000 barn, 8-14 år. En av frågorna löd:
    ”Vem pratar du helst med om du blir ledsen?” Rankat resultat: 1. mamma, 2. kompis....
    5. Pappa. Kommentar: det är naturligtvis olika faktorer som påverkar vem barn vill prata
    med när de är ledsna. Att fäder förvärvsarbetar mycket mer än mödrar innebär en
    mansfälla i den meningen att fäder inte har samma utrymme att etablera nära relationer
    till sina barn. Källa:****

Källor:
    * Larsson (2007);** Larsson (2012); ***Perski (2011); ****Cordenius (2008). Se ref listan.

Fördelning av arbetstid

En orsak till tidspress kan vara att man arbetar mycket. Som vi fick reda på i frågesporten ”Sant eller falskt”, ökade den sammanlagda arbetstiden för en mamma och en pappa i Sverige med 10 timmar per vecka mellan 1976 och 2004 (+ 12 tim för mammor och - 2 tim för pappor). 

I studien ”Barns hälsa och välfärd i Norden” (NordChild) uppgav föräldrar hur mycket de arbetade 2011: 

Tabell 2. Nordiska föräldrars fördelning av arbetstid år 2011Källa: NordChild 2011

Förslag på diskussionsfrågor:

  • Hur tror ni barn upplever tidspress?
  • Vad tror ni barn känner sig tidspressade av?
  • Hur tror ni att ert barn upplever er när ni är tidspressade?

Nordiska Livsstilsverkstan